چهارشنبه, ۱۳ فروردین, ۱۳۹۹ / 1 April, 2020

مجله ویستا

زنبیل


  منوچهر مطیعی تهرانی
اگر در خواب دیدید که زنبیلی به دست دارید در آینده مشتاق یا علاقه‌مند چیزی یاکاری می‌شوید که انجام می‌دهید. این در صورتی است که زنبیل خالی باشد ولی اگر سنگین و پر باشد برای شما خیر پیش می‌آید و به قدر سنگینی آن چیزی به دست می‌آورید یا اتفاقی مطلوب می‌افتد. اگر زنبیل را از کسی بگیرید به شما کاری پیشنهاد می‌شود که سودبخش است و اگر شما زنبیل خالی به کسی بدهید کاری سودبخش به او پیشنهاد می‌کنید یا نفعی به او می‌رسانید. اگر زنبیل پر باشد نفعی مسلم عاید می‌شود. اگر دیدید زنبیلی گسیخته و پاره شده، در کاری با شکست و ناکامی مواجه می‌گردید. این خواب را اگر دختری جوان و دم‌بخت ببیند تعبیرش شکست عاطفی است و چنانچه همان دختر جوان ببیند زنبیلی پر به دست دارد که نداند درون آن چیست شوهر می‌کند یا خواستگاری دلخواه برایش پیدا می‌شود. همین حالت است اگر زنبیل را از کسی بگیرد. زنبیل بافتن آرزومندی است و فریفته‌شدن به دنیا و به زبان گویاتر کیسه دوختن برای سودهای واهی و غیر‌معقول.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
وبگردیسایر منابعسایت مجله شبکهروزنامه اعتمادسایت آفتاب نیوزسایت ورزش سهروزنامه جمهوری اسلامیخبرگزاری فارسسایت خبر ورزشیسایت نامه نیوز