یکشنبه, ۱۷ فروردین, ۱۳۹۹ / 5 April, 2020

مجله ویستا

بافتن


  منوچهر مطیعی تهرانی
بافتن در خواب سفر است و برای زنان تمشیت امور خانوادگی. اگر مردی در خواب ببیند که چیزی می‌بافد به سفر می‌رود و طول و اهمیت سفری که انجام می‌دهد به آن چه می‌بافد بستگی دارد. اگر زنی در خواب ببیند که چیزی می‌بافد، اعم از این که بافتنی کاموا با میل باشد یا به وسیله ماشین و دستگاه، خواب او می‌گوید بر امور مربوط به خودش و خانواده استیلای حاکمانه خواهد یافت و از عهده مدیریت بر خواهد آمد. اگر در خواب زن یا دختر جوانی ببیند که چیزی با میل و کاموا می‌بافد به زودی رویاروی یک حادثه احساسی و عاطفی قرار می‌گیرد که در درون او امیدی بزرگ و آزادگی به طول نخ کاموا پدید می‌آورد. ابن سیرین نوشته بافتن خصومت است به‌خصوص وقتی بیننده خواب ببیند که پارچه بافته‌ای را می‌شکافد یا با قیچی می‌‌برد. برای بانوان بافتن نیکو است و نوید این که کاری مفید انجام می‌دهند. شکافتن جامه بافته شده یا هرچیز دیگری که در خواب احساس می‌کنید نتیجه کار خودتان است رو به رو قرار گرفتن با مخاطره است و بیننده خواب بهتر است در روزهای آینده از ریسک کردن بپرهیزد و با هوشیاری و دانائی با مسایل کنار بیاید. بافتن ابریشم نشان خیانت است. چنان چه در خواب ببینید که چیزی از پشم می‌بافید میراثی به شما می‌رسد. روی هم رفته بافتن در خواب برای زنان خوب است و برای مردان جای بحث و تأمل دارد و باید شرایط دیگر خواب را نیز در نظر گرفت.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
روزنامه همدلیسایت زومیتسایت فراروسایت انتخابسایت اعتماد آنلاینسایت پارسینهروزنامه خراسانخبرگزاری مهرسایت دیدارنیوزخبرگزاری ایلنا