چهارشنبه, ۳۰ بهمن, ۱۳۹۸ / 19 February, 2020
مجله ویستا

زین


  منوچهر مطیعی تهرانی
زین شغل و حرفه شماست و کاری است که می‌کنید و با درآمد آن معاش خود را تأمین می‌نمائید ولی برخی از معبران نوشته‌اند که زین همسر است که البته این درست نیست چرا که در دنیای امروز مرد آن چنان تسلطی بر زن ندارد که زن به‌صورت زین در خواب متجلی شود. اگر در خواب ببینیم که زین محکم و استواری داریم به زندگی خود می‌توانیم اطمینان داشته باشیم زیرا خواب ما خبر می‌دهد که همه کارها بر وفق مراد انجام می‌پذیرد و جائی برای تشویش نیست. اگر زین شکسته و ناجور و خراب داشته باشیم تعبیر خلاف نیست. اگر دیدید زین را پشت اسب نهاده‌اید خوب است ولی اگر زین را پشت استر و الاغ قرار داده باشید خوب نیست و خواب شما می‌گوید کارهایتان را نادرست و ناباب انجام می‌دهید و به مشکل برمی‌خورید. گرفتن یا خریدن زین خوب است ولی بخشیدن یا فروختن آن نیکو نیست و از شکست و نامرادی خبر می‌دهد.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
خبرگزاری مهرسایت شفقناسایت تابناکخبرگزاری ایلناسایت آفتاب نیوزروزنامه جام جمخبرگزاری تسنیمخبرگزاری اسپوتنیکسایت دیدارنیوزسایت دیپلماسی ایرانی