شنبه, ۳۰ شهریور, ۱۳۹۸ / 21 September, 2019
مجله ویستا

تغار


  منوچهر مطیعی تهرانی
نوشته‌اند تغار در خواب زنی است پرهیزگار و نیک نفس که در خانه شوهر با علم و حلم زندگی می‌کند و با تدبیر امور خانه را به نظام می‌آورد. تغار ظرفی است گلی مثل زیر گلدانی که این روزها مرسوم و متداول است که بدنه‌ای کلفت و لبه‌ای بلندتر از زیر گلدانی‌ها دارد. در گذشته از تغار برای سائیدن کشک و خیس کردن سماغ و تهیه تتماج استفاده می‌کردند. امروز از مشابه آن با لبه کوتاه قد برای زیر گلدان‌هایی که در داخل اتاق قرار می‌دهند سود می‌برند و مصرف خانگی دیگری ندارد. با این وجود ممکن است در خواب‌های خود تغار ببینیم. معبران نوشته‌اند تغار زن است و زن خانه است و چنانچه ببینیم تغاری داشتیم که شکسته خواب ما پیش‌گوئی می‌کند که برای زن خانه حادثه‌ای می‌افتد. اگر تغاری داشته باشیم که ببینیم دزد برده یا گم شده نشان آن است که بین زن و شوهر اختلاف می‌افتد و جدائی حاصل می‌شود. تغار لب شکسته زن رنجور و بیمار است. برای دختران و پسران جوان تغار مادر است، مادری کاردان و مدیر. برای زن‌هائی که تازه به خانه شوهر رفته‌اند تغار مادرشوهر است.


همچنین مشاهده کنید
 وبگردی از میان خبرها


سایت ارانیکوسایت فراروسایت خبر ورزشیخبرگزاری اسپوتنیکروزنامه ایران