جمعه, ۲۶ مهر, ۱۳۹۸ / 18 October, 2019
مجله ویستا

زنبور


  منوچهر مطیعی تهرانی
زنبور سرخ در خواب‌های ما دشمنی است که آزار می‌رساند ولی زنبور‌عسل انسان ضعیف و نادانی است که در غایت امر از جانب او سود عاید بیننده خواب می‌شود. اگر در خواب ببینید که زنبوری شما را نیش زد و گزید نشان آن است که سخنی سرد و تلخ می‌شنوید و این بستگی دارد به اینکه چه نوع زنبوری باشد. اگر در خواب زنبوری را ببینید که در اتاق محل زندگی‌تان پرواز می‌کند و شما نگران هستید که مبادا غفلت نمائید و او شما را نیش بزند کسی در خانه شما هست که صداقت ندارد یا این که از عدم صداقت آگاهی دارید نمی‌توانید کاری بکنید. اگر زنبورهای بسیاری را دیدید، در جمعی وارد می‌شوید یا با کسانی آشنائی می‌یابید که با ایشان موافقت خلقی ندارید. اگر ببینید زنبوری را کشتید بر دشمنی چیره می‌شوید و او را از خود می‌رانید.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
روزنامه خراسانروزنامه شهروندخبرگزاری مهرروزنامه سازندگیخبرگزاری ایرنا