پنجشنبه, ۳۰ آبان, ۱۳۹۸ / 21 November, 2019
مجله ویستا

آفتاب


  منوچهر مطیعی تهرانی
در مورد آفتاب معبران اختلاف عقیده نه کلی بل که سطحی دارند به این صورت که برخی آفتاب را در عالم خواب پادشاه می‌دانند و دسته‌ای دیگر پدر و مادر می‌شناسند. عقیده فروید نیز تقریبا همین است که نوشته شاه در خواب به صورت آفتاب تجسم می‌یابد و با استدلالی که می‌کند هم می‌تواند پدر مادر باشد و هم پادشاه و قدرت برتر. ابن سیرین می‌گوید آفتاب در خواب شاه است، ماه وزیر اوست، زهره ملکه و همسر شاه، جابر مغربی می‌گوید آفتاب در خواب پدر است و ماه مادر با آشاره به آیه شریفه در سوره مبارکه یوسف. در نفایس الفنون نیز آفتاب شاه و بزرگ نوشته شده و ذکر گردیده که تابش آفتاب بر خانه ها در واقع مهر و قهر شاه است که شامل عموم مردم می‌شود. برخی از معبران نوشته‌اند آفتابی که بر دیوار و حیاط خانه شما تابیده است می‌تواند یک زن برجسته باشد که سر راه شما قرار می‌گیرد و اگر جوان هستید گویای یک عشق و ازدواج درخشان و پر شکوه است. اگر ببینید که ابری چهره آفتاب را تاریک کرده غمی پیدا می‌شود که شما را می‌آزارد. اگر بیننده خواب ببیند که آفتاب را گرفته و به مالکیت خویش در آورده به جاه و مقام بالا می‌رسد و از این بهتر وقتی است که ببیند خودش به خورشید مبدل گردیده و نور افشانی می‌کند. چنان چه ببیند بین او و آفتاب جنگی در گرفته با یک قدرت برتر رو در رو قرار می‌گیرد و کارش به مبارزه و جدال می‌رسد. اگر ببیند که خورشید کم رنگ بود و جای خودش قرار نداشت قدرت برتر به او محتاج می‌شود.
  امام جعفر صادق
آفتاب را در خواب دیدن به هشت وجه تعبیر می‌شود:
۱. خلیفه
۲. پادشاه و سلطان بزرگ
۳. رئیس
۴. عامل و مامور امور ارزاق و توشه
۵. عدل پادشاه
۶. سود و منفهت مردم
۷. زن برای مرد و شوهر برای زن
۸. کار روشن و نیکو
و باز می‌فرمایند، شعاع آفتاب را از خواب دیدن، بر عکس خود آفتاب تعبیر می‌شود.
  ابراهیم کرمانی
ـ اگر میان آفتاب در خواب دو نقطه سیاهی ببیند، تعبیر چنان باشد که پادشاه نگران سلطنت خویش است.
ـ اگر آفتاب و ماه را با یکدیگر در جنگ ببیند، دلیل آن باشد که میان دو پادشاه جنگ در می‌گیرد.
ـ اگر ببیند زمین و آفتاب سرزمینی را نوری در میان نیست، دلالت دارد بر آنکه سلطان و امیرش معزول خواهند شد.
ـ اگر ببیند آفتاب در دست او سیاه و تیره شد، بر شاه غم بزرگی می‌رسد و آن غم دامن خواب بیننده را نیز خواهد گرفت.
ـ اگر ببیند آفتاب به سوراخی فرو رفت، پادشاه آن دیار از دنیا خواهد رفت و مردم در عزایش اندوهگین خواهند شد.
  ابن سیرین
ـ آفتاب در خواب، پادشاه باشد.
ـ ماه در خواب، وزیر سلطان است.
ـ زهره در خواب، ملکه یا زن سلطان است.
ـ عطارد در خواب، دبیر پادشاه و نویسنده او و دربار باشد.
ـ مریخ در خواب، نشان سپهسالاری شاه است.
ـ ستارگان دیگر در خواب، سپاه پادشاه و سپهسالار هستند. (ابن سیرین برای این تعبیر خواب حضرت یوسف عله السلام را مصداق می‌آورد که دید یازده ستاره و آفتاب و ماه بر او سجده بردند و در نهایت خودش بعد از مصیبت‌های فراوان در مصر به مقام والایی رسید و در زندارن با کمک تعبیر خواب رهایی یافت).
ـ آفتاب و ماه بر پدر و مادر و برادر دلالت دارد
ـ اگر ببیند آفتاب پاک و پاکیزه طلوع کرد و پرتو افشاند، تعبیر چنان باشد که از خویشان خود زن می‌ستاند.
ـ اگر ببیند ابر، آفتاب را تیره و تار کرده بود، حال پادشاه و امیر دگرگون شود.
ـ اگر در خواب کسوف آفتاب و سیاه شدنش را ببیند، که بعد از لختی سیاهی بر طرف شود، پادشاه و امیر بیمار می‌شود، اما به زودی شفا می‌یابد.
ـ اگر ببیند از آفتاب ریسمانی آویزان است و او بدان چنگ زد، تعبیر چنان باشد که از پادشاه و امیر به او یاری شایسته‌ای خواهد رسید.
ـ اگر ببیند آفتاب و ماه و ستارگان جمع شدند و او نور همه را ستاند، تعبیر چنین می‌تواند باشد که پادشاهی هفت عالم به دست خواهد آورد و همه سلاطین روی زمین سر در خط فرمانش خواهند آورد.
ـ اگر ببیند آفتاب و ماه و ستارگان را گرفت و همه تیره و تار بودند، خواب بیننده هلاک خواهد شد، مخصوصاً اگر شخص ستمگر و بی‌انصافی باشد.
ـ اگر ببیند آفتاب و ستارگان به زیر ابر اند شدند، تعبیر چنین باشد که پادشاه و لشکرش از دشمن شکست خواهد خورد و رو در فرار خواهند گذاشت.
  اسماعیل اشعت
ـ اگر کسی در خواب ببیند که بر فلک نشست و به آفتاب رو کرد و از آن روی گرداند، دلالت دارد بر آنکه ابتدا دین نداشته کافر بوده و بعد دینی الهی بر می‌گزیند، مسلمان می شود و پس از آن دوباره به خانه اوا باز می گردد و دین خود وا می گذارد.
ـ اگر ببیند آفتاب لرزید، پادشاه آن دیار از جایی که فکرش را نمی کند به زحمت می افتد و رنجی نه جندان بسیار بر او می‌رسد.
ـ اگر ببیند آفتاب با او سخن می‌گفت، از طرف پادشاه مقام و جاهی به او حواله خواهد شد.
  تام چت ویندرا
ـ خورشید در خواب، بطور کلی نشانگر دانش، هوشیاری، عقل و هوش و خرد است.
ـ تعبیر تام ویندرا از آفتاب با تعبیرهای خوابگزارانی مانند ابن سیرین و کرمانی وادانیال بطور کلی فرق می‌کند.
ـ دیدن خورشید سوزان، دلیل بر توجه شدید فرد به مسائل عقلی، استدلالی و عملی است.
ـ اگر طلوع خورشید را ببیند ، تعبیرش طلوع نور هشیاری و دیدگاه‌ها و دریافت‌ها و بینش‌های تازه است و تفسیر چنان باشد که خواب بیننده صاحب استعداد فراوانی است در زمینه دانش و خصوصا مسائلی که به استدلال نیاز دارد، و برای صاحب خواب شکوفایی استعداد در زمینه های ذکر شده متحمل است.
ـ اگر آفتاب نیم‌روزی را در خواب ببینید، نشان ورود به دوران مردی و مردانگی است کسیکه این رویا را دیده است چنانکه مرد باشد در آستانه بلوغ کامل عاطفی است.
ـ اگر غروب آفتاب را ببیند ، در مردان نشانه کاهش نیروی خلاقه مخصوصا در سالخوردگی است.
ـ اگر آفتاب را در خواب سیاه ببیند، دلالت بر افسردگی و اندوه شدید خواب بیننده دارد، از جهت دیگر دیدن خورشید سیاه می‌تواند نشانگر جنون و مرگ فعالیت‌های ذهنی و سرانجام خود مرگ باشد.
ـ احتمال ضعیفی هم درباره مفهوم آفتاب به نشانه فرزند وجود دارد.
یکی از علمای بسیار قدیم به نام آرتیمیدوروس که فروید نیز نقل قول‌های بسیار از او در باب دبدن خورشید در خواب به این نظر قائل است که دیدن آفتاب در خواب مطلوب و خوش طالع است مگر برای کسانی که راز مهمی را نهفته دارند و از افشا و آشکار شدن آن بیم دارند. این نظر آرتمیدوروس قرن‌ها بعد از سوی اشتکل هم تایید شده است.
  دانیال
ـ اگر در خواب آفتاب ببیند، نشان دیده پادشاه و خلیفه و امیر است.
ـ اگر ببیند آفتاب را در آسمان گرفت، در راه امیری بزرگ قرار می گیرد و دوست و مقری او می‌شود.
ـ اگر ببیند که خود چون خورشید نور می‌افشاند، خودش آفتاب شده است، به مقام بسیار بالائی همچون پادشاهی و امیری می‌رسد و اگر اهلیت مقامی چون امیری و پادشاهی را نداشته باشد به اندازه همتش به بزرگواری خواهد رسید.
ـ اگر ببیند با آفتاب می‌جنگید، با امیر و پادشاهی به خصومت گرفتار می‌آید.
ـ اگر ببیند آفتاب را گرفت اما نور و شعاع نداشت، تاریک و تیره نیز نبود، از غم‌هایش رهائی حاصل شود.
ـ اگر ببیند خورشید تیره و تاریک است و در جای خود نیست، تعبیرش چنان باشد که امیر و سلطان را به کارهایش احتیاج افتد.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


سایت زومیتروزنامه دنیای اقتصادسایت ارانیکوروزنامه ایرانخبرگزاری یورونیوز