چهارشنبه, ۷ اسفند, ۱۳۹۸ / 26 February, 2020

مجله ویستا

خیز ای بت و در کوی خرابی قدمی زن


خیز ای بت و در کوی خرابی قدمی زن    با شیفتگان سر این راه دمی زن
بر عالم تجرید ز تفرید رهی ساز    در بادیه‌ی هجر ز حیرت علمی زن
بر هر چه ترا نیست ز بهرش مبر انده    وز هر چه ترا هست ز اسباب کمی زن
جمع آر همه تفرقه‌ی خویش به جهدت    بر ذات دعاوی ز معانی رقمی زن
از علم و اشارات و عبارات حذر کن    وز زهد و کرامات گذشته بر می زن
از کفر و ز توحید مگو هیچ سخن نیز    پیرامن خود زین دو خطرها حرمی زن
چون فرد شدی زین همه احوال به تصدیق    در شاهره فقر و حقیقت قدمی زن

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
روزنامه خراسانروزنامه سازندگیروزنامه رسالتخبرگزاری برناسایت تابناکخبرگزاری ایلناروزنامه اعتمادسایت مشرقسایت خبر ورزشیسایت فرارو