شنبه, ۲۸ فروردین, ۱۴۰۰ / 17 April, 2021
مجله ویستا

آینه


  منوچهر مطیعی تهرانی
آینه در خواب دوست و همدم و یار و مونس بیننده خواب است. نگریستن در آینه خوب است چنان چه بیننده خواب خودش را ببیند. اگر بیننده صورت خودش را ببیند خداوند به او پسری عنایت می‌فرماید و چنان چه سن فرزند داشتن او گذشته باشد از جانب فرزندش به او سود می‌رسد و این فرزند غالبا باید پسر باشد. اگر زنی چهره خودش را در آینه ببیند خداوند به او دختری عنایت می‌فرماید یا از جانب فرزند به او سود می‌رسد و محبتی چشمگیر می‌شود. اگر آینه داشتید و آن را در عالم خواب به دیگری دادید نشان آن است که از مال خود بذل می‌کنید یا موجباتی فراهم می‌آورید که دیگری به درآمد و پول خوبی می‌رسد. چنان چه آینه‌‌ای که دارید قاب نقره داشته باشد بی‌حرمت می‌شوید زیرا معبران اسلامی داشتن آینه نقره را مکروه دانسته اند. عده‌ای از معبران نگریستن در آینه را نشان غرور و خود خواهی می‌دانند. پنهان کردن آینه عیب پوشی خویش است. امام صادق(ع) می‌فرماید اگر دختری در آینه نگاه کند شوهر می‌کند و نزد شوهر عزیز و گرامی می‌شود و چنان چه آن دختر ببیند که مردی بیگانه آینه‌ای به او می‌دهد و در چهره او نگاه می‌کند به دیدن دوستی غایب خشنود می‌گردد.
  امام جعفر صادق
آینه در خواب دیدن به شش وجه تعبیر باشد :
۱. زن
۲. پسری برایش به دنیا خواهد آمد
۳. مقام و حکومت
۴. دوست ویار
۵. شریک
۶. کار با وضعیت و کیفیت روشن
حضرتش بازهم می‌فرماید، اگر مردی عزب آینه در خواب ببیند، زن می‌گیرد و صاحب مقام می‌شود و اگر دختر آینه در خواب ببیند، شوهر پیدا می‌کند و نزد شوهرش عزیز و گرامی خواهد شد و اگر ببیند مردی ناشناس آینه‌ای به او داد و در آن نگته کرد، از دیدن دوستی که غایب است خوشحال خواهد شد.
  ابن سیرین
ـ آینه در خواب مقام و فرمانروایی و سروری است.
ـ اگر ببیند به کسی آینه‌ای داد، مال و متاع خود را به کسی می‌سپارد.
ـ اگر ببیند در آینه نقره‌ای می‌نگرد، از بابت جاه و مقام خود دچار زحمت و ناراحتی می‌شود.
ـ عده‌ای از معبران آینه نقره‌ای را بد شگون و نامیمون دانسته‌اند.
ـ اگر پسری در خواب ببیند که در آینه نگاه می‌کند، برادری نصیبش خواهد شد.
ـ اگر دختری ببیند که در آینه نگاه می‌کند، خواهری نصیبش خواهد شد.
ـ اگر پادشاه ببیند در آینه نگاه می‌کند، دیری نخواهد گذشت که معزول خواهد شد و شخص دیگری جایش را خواهد گرفت و حکومت از دستش خواهد رفت.
  جابر مغربی
اگر در خواب روی زیبای معروفی را در آینه ببیند، تعبیر چنان است که روی پادشاه امیری را دیده است، اگر صاحب روی زیبا معروف نباشد خوب و بد تعبیر به کیفیت چهره بستگی دارد.


همچنین مشاهده کنید
سایت دیدارنیوزروزنامه شهروندسایت همشهری‌آنلاینروزنامه توسعه ایرانیسایت زومیتخبرگزاری فارسخبرگزاری تسنیمروزنامه تعادلخبرگزاری صدا و سیماسایت اعتماد آنلاین