دوشنبه, ۳۰ دی, ۱۳۹۸ / 20 January, 2020
مجله ویستا

قفس


  منوچهر مطیعی تهرانی
قفس در خواب گویای سختی و تنگی است. اگر در خواب ببینید قفسی خالی در خانه دارید یا یک قفس بدون پرنده خریده‌اید گرفتار سختی می‌شوید و در آینده به بن بست می‌رسید. اکر دیدید قفسی دارید که مرغی در آن نگهداری می‌کنید دو حالت دارد. اگر مرغ شناخته شده باشد باید تعبیر مخصوص همان پرنده را بیابید و در تعبیر خود دخالت دهید و اگر شناخته شده نیست و مرغی مجهول است قفس به خودتان بر‌می‌گردد و مشکلی برای شما به وجود می‌آید که ذهنتان را مشغول می‌دارد. قفس هر قدر بزرگ‌تر باشد نشان فضای آزاد بیشتر نیست بلکه نشان سختی و تنگی بیشتر است و هر چه کوچک‌تر باشد از اهمیت مشکلات کاسته می‌گردد. شکستن قفس در خواب رهائی و نجات از گرفتاری‌ها است. ساختن قفس ایجاد گرفتاری است. هدیه‌دادن قفس به وجود‌آوردن سختی و تنگی برای کسانی است که هدیه را می‌گیرد. اگر کسی قفسی در خواب به شما داد برای شما مشکل به وجود می‌آورد. ابن سیرین گرفتاری را حبس و زندان دانسته ولی در شرایط امروز می‌توان قفس را سختی و تنگی دانست.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
سایت همشهری‌آنلاینسایر منابعروزنامه توسعه ایرانیسایت خبرآنلاینسایت فرارووبگردیسایت انتخابروزنامه سازندگیخبرگزاری ایسناسایت تابناک