شنبه, ۳ اسفند, ۱۳۹۸ / 22 February, 2020

مجله ویستا

زیلو


  منوچهر مطیعی تهرانی
زیلو در خواب ما‌یملک است و انتفاع و تمتعی است که از تملک چیزی می‌بریم. به زبان دیگر زیلوی ما کار ماست. زندگی ما است و ما‌یملک ما و چون گشوده و گسترده باشد خواب می‌گوید کار با مراد پیش می‌رود و زندگی به دلخواه جریان می‌یابد و بر آنچه داریم و گرد آورده‌ایم مسلط می‌باشیم. به‌خصوص اگر بر زیلوی گسترده نشسته باشیم. اگر در خواب زیلوئی ببینید که جمع کرده و تا شده است و در عالم خواب بدانید که آن زیلو به شما تعلق دارد خواب شما خبر می‌دهد که آسیب‌پذیر شده‌اید و حقی از شما ضایع می‌گردد و مالی را از کف شما بیرون می‌برند ولی اگر آن زیلوی جمع و تا شده به شما تعلق نداشته باشد خواب شما می‌گوید که به حال کسی مسلط می‌شوید و درباره کسی حق داوری پیدا می‌کنید. معبران قدیمی نوشته‌اند اگر زیلو باز باشد دلیل است که عیش و روزی بر بیننده خواب فراخ و میسر می‌شود و این تعبیر کاملاً درستی است. اگر در خواب زیلوئی ببینید آن قدر دراز که ندانید انتهای آن به کجا می‌رسد و ختم می‌شود آرزوی محال می‌کنید و توقع انتظار شما پیش از استحقاق و لیاقت شما می‌باشد.
اگر ببینید که زیلوئی تمیز و پاکیزه دارید روزگار به شما روی خوش نشان می‌دهد ولی اگر زیلو چرکین و کثیف باشد روزگار بیننده خواب به سختی می‌افتد و زندگی‌اش چهره زشت خود را می‌نمایاند. جمع‌کردن زیلو در خواب خوب نیست و معبران نوشته‌اند که اگر کسی در خواب ببیند زیلوی خویش را جمع کرد یا لوله کرد و کناری نهاد نشان آن است که عمر خویش را تباه و تمام کرده و روزگارش به سر رسیده و این در خواب خبر از پایان عمر می‌دهد ولی اگر بیننده خواب ببیند که زیلوئی نو و تمیز و پاکیزه را گسترد و بر آن نشست خوابی است نیکو و خبر از کامیابی‌یافتن دولت می‌دهد. اگر ببینید اتاق‌های خانه خویش را با زیلو فرش کرده‌اید زندگی شما با آبرومندی می‌گذرد و رفاه نسبی خواهید داشت و اگر در خواب ببینید که اتاق‌های شما جائی زیلو است و جائی فرش‌های گران‌بها خواب شما آگاهی می‌دهد که با زیاد‌خواهی آبرو و موقعیت خویش را به خطر خواهید افکند. اگر جائی زیلو باشد و جائی اصلاً فرش نباشد خوب است. زیلوی سوراخ خبر از بیماری همسر بیننده خواب می‌دهد و همچنین زیلوی سوخته و سوراخ شده می‌گوید که با همسر خود نقار و کدورت خواهید یافت یا مال خود را تباه می‌کنید و به خودتان زیان می‌رسانید.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
وبگردیروزنامه سازندگیسایت دیدارنیوزخبرگزاری فارسروزنامه شهروندروزنامه ایرانسایت پارسینهروزنامه آرمان ملیروزنامه فرهیختگانسایت فرارو