سه شنبه, ۲۹ بهمن, ۱۳۹۸ / 18 February, 2020
مجله ویستا

مجسمه


  منوچهر مطیعی تهرانی
معبران کهن سنتی که در تعابیر خویش به نقش زن در زندگی مرد زیاد تکیه می‌کرده‌اند، مجسمه یا تندیس را نیز زن دانسته‌اند اما از نظر کلی در علم خواب هر عزیز و محبوبی، اعم از جاندار و بی‌‌جان، انسان یا حیوان، می‌تواند در خواب ما به شکل تندیس ظاهر شود. همه چیزها یا اشخاصی که دوستشان داریم و در زندگی ما جائی خاص خویش دارند خواسته یا ناخواسته در خواب‌ها تندیس می‌شوند. پس تندیس تنها زن نیست. چنانچه در خواب ببینیم تندیسی را می‌شکنیم یا به زمین می‌افکنیم ( به نیت خرد‌کردن و از بین بردن) و یا چهره‌اش را با رنگ می‌پوشانیم که شناخته نشود باز تعبیر همان است و تندیس در علم خواب به جای کسی یا چیزی قرار می‌گیرد که از آن نفرت داریم. ابن‌سیرین می‌گوید اگر دیدید مجسمه‌ای دارید یا خریدید زن می‌گیرد و یا کنیزکی می‌خرید و اگر دیدید مجسمه شما افتاد و شکست زن را طلاق می‌دهید یا می‌میرید و یا کنیزک را می‌فروشید. این درست می‌تواند باشد اما با نحوه زندگی امروز ما تطبیق نمی‌یابد. تندیس خواست بالای ما است که زیاد به آن توجه داریم حال اگر دیدیم مجسمه‌ای را خودمان می‌شکنیم مبارزه با تمایلات نفسانی است و اگر دیدیم مجسمه‌ای که داریم شکسته، شکست و زیان عاطفی است.
داشتن چندین تندیس تحیر و سرگردانی در میان هوس‌ها و تمایلات بی‌شمار است و گویای هوسبازی ما است. از امام جعفر صادق علیه‌السلام نقل می‌کنند که تندیس در خواب یا غم و اندوه است یا نقصان در قدر و جاه است و یا بی‌امانتی در کارها تندیس در خواب غرور و نخوت و خود بینی و انحراف از طریق راست نیز هست به‌خصوص اگر مجسمه خودمان را در خواب ببینیم یا احساس کنیم که آن مجسمه ما است ابن‌سیرین نوشته تندیس در خواب غم و اندوه است به‌خصوص اگر سایه آن بر زمین افتاده باشد و دیدن چندین تندیس کفر و الحاد است.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
سایت مجله شبکهسایت رویداد 24سایت زومیتروزنامه تعادلروزنامه آرمان ملیروزنامه توسعه ایرانیروزنامه ایرانروزنامه همدلیروزنامه فرهیختگانسایت عصرایران