شنبه, ۱۰ اسفند, ۱۳۹۸ / 29 February, 2020

مجله ویستا

پیت


  منوچهر مطیعی تهرانی
توقعات کوچک و متعدد ما از زندگی که وجود و عدمشان بی‌تأثیر است در خواب‌های ما به شکل پیت ظاهر می‌شوند و بیشتر به تعداد. پیت سوراخ شده گویای تلاش بیهوده‌ای است که انجام می‌دهیم و به نتیجه مطلوب نمی‌رسیم.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
روزنامه جام جمروزنامه آرمان ملیخبرگزاری مهرسایت ورزش سهروزنامه رسالتوبگردیسایت نامه نیوزسایت الفروزنامه همدلیروزنامه شهروند