یکشنبه, ۶ مهر, ۱۳۹۹ / 27 September, 2020
مجله ویستا

طاووس


  منوچهر مطیعی تهرانی
طاووس فریب زیبائی‌هاست و چون گوشت این مرغ دل‌فریب و چشم‌گیر خوردنی نیست در رویاهای ما فریب باطل تلقی می‌شود. انسان به‌طور‌کلی، زن و مرد، در معرض فریب و دستخوش مطامعی است که زیبائی‌های جهان به او القا می‌کنند و نوع مرد بیش از هر چیز می‌تواند در معرض فریب زن باشد. به همین علت معبران طاووس را زنی زیبا و فریبنده تعبیر کرده‌اند که چون در منظر بیننده خواب قرار می‌گیرد او را می‌فریبد، از راه به در می‌برد و به باطل می‌کشاند. چنانچه در خواب طاووسی را دیدید که می‌خرامد و بال و پر رنگارنگ خود را می‌گشاید و جلوه می‌کند نشان آن است که فریب در کمین شماست و این بستگی می‌یابد به وضع و موقعیتی که دارید. البته این را خود بیننده خواب بهتر می‌داند که چه چیز زودتر فریبش می‌دهد. هستند کسانی که فریب زن را می‌خوردند. برخی پول گولشان می‌زند و دسته‌ای در مقابل جاه و مقام ضعف دارند. به هر حال دیدن طاووس در خواب احتمال فریب‌خوردن بیننده خواب را هشدار می‌دهد چه فریب زن و چه فریب دنیا.


همچنین مشاهده کنید
وبگردیسایت نامه نیوزروزنامه آرمان ملیروزنامه آفتاب یزدروزنامه جام جمسایت فرادیدروزنامه دنیای اقتصادروزنامه همدلیخبرگزاری مهرسایت ورزش سه