چهارشنبه, ۱۳ فروردین, ۱۳۹۹ / 1 April, 2020

مجله ویستا

چتر


  منوچهر مطیعی تهرانی
باران در جائی نعمت و خیر و برکت است و در جائی به‌خصوص اگر برسر و روی انسان ریخته شود غم و اندوه است لذا چتر وسیله دفاعی است در مقابل غم ها و غصه‌هائی که پیش می‌آید. برای زن، شوهر است و پناهگاه و نقطه اتکا ابن سیرین می‌گوید اگر بر سر کسی چتر بگیرند حرمت و احترام و عزت می‌یابد. اگر در میان جمعی که چتر ندارند و باران هم نمی‌بارد چتر بگیرید عملی خلاف انجام می‌دهید که بی‌اعتبار می‌شوید و مردم پشا سر شما بد می‌گویند. همین طور است اگر همه چتر داشته باشند و شما نداشته باشید احساس تنهائی و بی‌کسی می‌کنید. اگر باران ببارد و چتر داشته باشید و باز نکنید غم وغصه بر سر شما می‌بارد و در بیداری از امکاناتی که دارید سود نمی‌برید. اگر زنی ببینید که چتری رنگین و قشنگ دارد شوهرش به پول می‌رسد و اگر مردی ببینید چتری گسترده دارد امنیت می‌یابد. چتر سوراخ شکست است برای بیننده خواب. چتر سیاه نیکو است ولی چتر سفید ضعف و خود باختگی است در مقابل مشکلات است. چتر سبز خرمی و نشاط است چتر زرد غم و بیماری است چتر پاره و از هم در رفته غم و رنج و پریشانی است و چنانچه زنی ببیند چتری شکسته و پاره دارد شوهرش بیکار می‌شود.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
سایت زومیتسایت خبر ورزشیروزنامه آرمان ملیروزنامه ابتکارروزنامه فرهیختگانسایت اعتماد آنلاینخبرگزاری فارسروزنامه جام جمروزنامه رسالتسایت مشرق