دوشنبه, ۳۱ تیر, ۱۳۹۸ / 22 July, 2019
مجله ویستا

مکن یار مکن یار مرو ای مه عیار


مکن یار مکن یار مرو ای مه عیار    رخ فرخ خود را مپوشان به یکی بار
تو دریای الهی همه خلق چو ماهی    چو خشک آوری ای دوست بمیرند به ناچار
مگو با دل شیدا دگر وعده فردا    که بر چرخ رسیدست ز فردای تو زنهار
چو در دست تو باشیم ندانیم سر از پای    چو سرمست تو باشیم بیفتد سر و دستار
عطاهای تو نقدست شکایت نتوان کرد    ولیکن گله کردیم برای دل اغیار
مرا عشق بپرسید که ای خواجه چه خواهی    چه خواهد سر مخمور به غیر در خمار
سراسر همه عیبیم بدیدی و خریدی    زهی کاله پرعیب زهی لطف خریدار
ملوکان همه زربخش تویی خسرو سربخش    سر از گور برآورد ز تو مرده پیرار
ملالت نفزایید دلم را هوس دوست    اگر رهزندم جان ز جان گردم بیزار
چو ابر تو ببارید بروید سمن از ریگ    چو خورشید تو درتافت بروید گل و گلزار
ز سودای خیال تو شدستیم خیالی    کی داند چه شویم از تو چو باشد گه دیدار
همه شیشه شکستیم کف پای بخستیم    حریفان همه مستیم مزن جز ره هموار
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرهاسایت نامه نیوزسایت تابناکروزنامه تعادلخبرگزاری فارسسایت خبر ورزشی