پنجشنبه, ۱ اسفند, ۱۳۹۸ / 20 February, 2020

مجله ویستا

آشتی


  منوچهر مطیعی تهرانی
ابن سیرین آشتی را در خواب طول عمر تعبیر کرده است. آشتی کردن همچنان که در بیداری خوب است در خواب نیز صورتی نیکو می‌تواند داشته باشد اما اگر با کسی آشتی کردید که در بیداری با او قهر هستید نشان آن است که بد او را می‌خواهید و کینه‌ای از او به دل دارید ولی اگر در خواب با کسی آشتی کردید که در بیداری قهر نبوده‌اید خوب است و این را می‌گوید که خیر و صلاح در پیش دارید و می‌توانید برای یکدیگر مفید و موثر واقع شوید. اگر در خواب با کسی که اصلا او را نمی‌شناسید آشتی کردید نشان آن است که کسی به شما نیکی می‌کند.
  امام جعفر صادق
آشتی کردن در خواب سه وجه دارد:
۱. درازی عمر
۲. قوت و نیرو مندی
۳. خلق و خو و اعتقاد پسندیده
  ابن سیرین
ـ اگر ببیند که شاهد آشتی کردن، است تعبیر آن باشد که عمرش طولانی می‌شود.
ـ اگر ببیند در آشتی کسی را به فساد از دین دعوت کرد، دلیل آن باشد که او را به طلاح و درستکاری و خیر و راه راست می‌خواند.
ـ اگر ببیند در آشتی با خشم و غضب کسی را به صلاح می‌خواند ، تعبیر چنین باشد که او را به فساد و تبه‌کاری می‌خواند و می‌کشاند.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
سایت فراروروزنامه ایرانوبگردیسایت مجله شبکهخبرگزاری ایسناسایت اعتماد آنلاینروزنامه همدلیسایت عصرایرانروزنامه شهروندسایت خبرآنلاین