دوشنبه, ۳۱ تیر, ۱۳۹۸ / 22 July, 2019
مجله ویستا

کالباس


  منوچهر مطیعی تهرانی
کالباس مال و نعمتی است که زحمت به دست‌آوردن و تهیه آن را دیگری کشیده و بهره برداریش به بیننده خواب می‌رسد. کالباس مالی است مشکوک که به صحت و سلامت آن خیلی نمی‌توان اعتماد داشت. کالباس در خواب‌های ما خصوصیات گوشت را دارد به اضافه بی‌اعتمادی. در رویاهای ما گوشت حیوانات حلال گوشت مال حلال تعبیر می‌شود و کالباس مالی است حلال ولی مشکوک. اگر در خواب ببینید کالباس می‌خورید از چنین مالی بهره می‌برید و چنانچه ببینید کالباس خریده‌اید و به خانه می‌‌برید چنین مالی را به دست می‌آورید که اعضا خانواده شما نیز بهره‌مند می‌گردند. اگر دیدید کسی در خواب به شما کالباس می‌دهد او به شما سود می‌رساند و اگر دیدید ساندویچ کالباس می‌خورید به شرطی که خیارشور و سس ننداشته باشد لقمه‌ای حلال به چنگ می‌آورید. خیارشور و سس اثر خوب خواب شما را از بین می‌برد و غم و رنج می‌آورد.
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها


سایت انتخابخبرگزاری ایرناسایت سخت‌افزارمگروزنامه آرمانسایر منابع