چهارشنبه, ۳۰ بهمن, ۱۳۹۸ / 19 February, 2020
مجله ویستا

گز


  منوچهر مطیعی تهرانی
دیدن گز در خواب خوب است و مالی تعبیر می‌شود که با رنج و زحمت وتلاش به‌دست می‌آید. اگر بیننده خواب ببیند که در خواب گز می‌خورد به‌شرطی‌که آن گز مغز پسته و بادام نداشته باشد نشان آن است که معیشت او تأمین می‌گردد و کامش شیرین می‌شود و شادی و خوشحالی برای او پیش می‌آید. اگر در خواب ببینید کسی گز به شما تعارف کرد از جانب او هم سود می‌برید و هم خوشحال و مسرور می‌شوید. خریدن گز در خواب همان است که گفتم یعنی مالی است حلال که با زحمت به‌دست می‌آید اما اگر در خواب دیدید گز با مغز پسته یا مغز بادام به شما تعارف کردند برای خوشایند شما کاری می‌کنید که صداقت در آن نیست. وجود مغز بادام و پسته در گز نشان فریب و خیانت و حیله و نیرنگ است و گرفتن چنین گزی خدمتی است خائنانه. هر چه مقدار مغز بادام و پسته در گز بیشتر باشد فریب و نیرنگ بیشتر است.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
روزنامه آفتاب یزدروزنامه توسعه ایرانیسایت دیپلماسی ایرانیروزنامه سازندگیسایت ارانیکوروزنامه آرمان ملیسایت انتخابخبرگزاری مهرسایت پارسینهروزنامه ایران