یکشنبه, ۲۴ آذر, ۱۳۹۸ / 15 December, 2019
برگزیتلیورپولبرجاموزارت بهداشتعلیرضا منصوریانمجلساستیضاح ترامپلیندسی گراهاممواد غذاییهلال احمر
مجله ویستا

کشتی


  منوچهر مطیعی تهرانی
کشتی پایگاهی است که بر آن قرار می‌گیریم تا از آب بگذریم. آب خود آیت رحمت است و مصداق آیه شریفه (و من الما کل شیئی حی) حیات طبیعت و انسان به وجود آب بستگی دارد اما همین آیه رحمت فاقد ترحم است و چنانچه بسیار باشد و به خروش آید هر جانداری را می‌بلعد و می‌میراند. در این گیر‌و‌دار فقط کشتی است که می‌تواند انسان را به پایاب برساند و به ساحل رهبری کند. با این تعریف کشتی نشانی از برخورد ایمنی است در رو‌به‌روئی با غم‌ها و شدایدی که گرد ما را می‌گیرند. چنانچه در خواب ببینید در ساحل ایستاده‌اید و می‌بینید یک کشتی در دریا حرکت می‌کند چه آن کشتی به جانب شما بیاید و چه نیاید خبری به شما می‌رسد. اگر خویشتن را در کشتی مشاهده کنیم در گیر حوادث می‌شویم و چنانچه در خواب ببینیم کشتی جائی متوقف شد و پیاده شویم از غم و رنج و اندوه رهائی می‌یابیم. وقتی درون کشتی هستیم از امواج و خروش دریا امنیت داریم ولی درگیر حادثه هستیم و چون پیاده شویم از غم و رنج هراس دریا رهائی حاصل می‌کنیم. اگر در خواب ببینید جائی هستید که یک کشتی به طرف شما می‌آید نشان این است که امنیت برای شما نیست بلکه برای آن‌هاست که در کشتی هستند. برای بیننده خواب حادثه‌ای پیش می‌آید و چون کشتی دور شد بیم درگیری با حادثه از بین می‌رود.
اگر ببینید در کشتی هستید و کشتی شما را به جائی می‌برد که می‌دانید،خوب است ولی اگر در کشتی باشید و ندانید کشتی شما را به کجا می‌برد خوب نیست. اگر بیننده خواب ببیند از ساحل سوار کشتی می‌شود و به دریا می‌رود کاری را شروع می‌کند و مشغله‌ای برای او پیش می‌آید که نشیب و فراز و تلخ و شیرین فراوان دارد. اگر بیننده خواب ببیند در کشتی است و کشتی در دریا غرق شد یا آسیب دید خوب نیست چرا که خواب او می‌گوید به مصیبتی گرفتار می‌آید ولی اگر به قایق نشست باز امنیت حاصل می‌کند. روی‌هم‌رفته در کشتی‌ بودن و بی‌هدف در دریا رفتن خوب نیست ولی اگر بیننده خواب بداند به کجا می‌رود و نام آن محل را بداند نیکو خوابی است.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
خبرگزاری ایلناروزنامه همشهریروزنامه توسعه ایرانیسایت فراروسایت زومیتخبرگزاری ایرناوبگردیسایت اعتماد آنلاینروزنامه ایرانروزنامه ابتکار