چهارشنبه, ۳۰ بهمن, ۱۳۹۸ / 19 February, 2020
مجله ویستا

این چه جمالست و ناز کز تو در ایام تست


این چه جمالست و ناز کز تو در ایام تست    وین چه کمالست باز کز شرف نام تست
جان همه جانها کوثر و تسنیم تست    نقل همه نقلها پسته و بادام تست
سرمه‌ی چشم سپهر تربت درگاه تست    حلقه‌ی گوش سروش صدمه‌ی پیغام تست
تکیه گه جان و دل گه رخ و گه زلف تست    بوسه گه چشم و لب گه در و گه بام تست
تقویت عاقلان لطف به تقدیر تست    تربیت عاشقان ناز به اندام تست
تا تو به شوخی گری پخته شود کار خام    کانکه درین روزگار سوخته بر خام تست
لهو و هوس را همی عشق شمردند خلق    عشق نه آنست چیست آنکه به هنگام تست
گام برون نه یکی کز پی بوسیدنش    مردمک دیده‌ها منتظر گام تست
طبع سناییت را توسنی اندر سرست    رایض او تا تویی توسن او رام تست

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
سایر منابعسایت رویداد 24خبرگزاری برناسایت شفقناخبرگزاری ایسناسایت نامه نیوزروزنامه فرهیختگانسایت زومیتروزنامه خراسانسایت پارسینه