سه شنبه, ۲۹ مرداد, ۱۳۹۸ / 20 August, 2019
مجله ویستا

یاسمین


  منوچهر مطیعی تهرانی
ابن سیرین معتقد است که درخت یاسمین زنی است که توانگر و بدخو و در عین حال خوب‌رو که خوی بدش را به دیدن روی زیبایش تحمل می‌کنیم. اگر یاسمین مفید باشد، همان زن توانگر است ولی نیکو فرجام و خوش‌عاقبت. یاسمین چون گل‌های درختی است با ریشه عمیق و عمر زیاد. لذا دیدنش در خواب نیکو است. درخت یاسمین خوب است اما اگر کسی گل یاسمین از درخت بچیند و به شما بدهد خوب نیست زیرا بین شما و آن کس هر کس هست جدائی می‌افتد. شاید دهنده گل همان نباشد اما گرفتن گل تنهای یاسمین نشان جدائی است بین گیرنده و شخصی که مورد توجه اوست. اگر دهنده گل ناشناس باشد غمی است زودگذر و نه چندان دیرپا. چیدن یاسمین از درخت را نیز خوب ننوشته‌اند و غم و رنج و دوری و جدائی و فراق تعبیر دارد زیرا یاسمین چون از شاخه جدا شود زرد و پرپر می‌شود و از بین می‌رود. برخلاف آن که اگر ساقه‌اش در آب باشد مدتی می‌ماند. مجلسی رحمه‌الله‌علیه در مورد غرس و نشان درختن گل اعم از یاسمین و غیره معتقد است که غرس درخت خوب است و نشانه فرزند و ازدیاد مال و منال است، و شادی و اگر درخت یاسمین باشد دولتی است که از جانب زنی مالدار نصیب بیننده خواب می‌شود.همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها

 گزارش / تحلیل وبگردی

 از میان خبرها


سایت زومیتروزنامه آفتاب یزدخبرگزاری فارسخبرگزاری یورونیوزسایت نامه نیوز