سه شنبه, ۱ مهر, ۱۳۹۹ / 22 September, 2020
مجله ویستا

یاسمین


  منوچهر مطیعی تهرانی
ابن سیرین معتقد است که درخت یاسمین زنی است که توانگر و بدخو و در عین حال خوب‌رو که خوی بدش را به دیدن روی زیبایش تحمل می‌کنیم. اگر یاسمین مفید باشد، همان زن توانگر است ولی نیکو فرجام و خوش‌عاقبت. یاسمین چون گل‌های درختی است با ریشه عمیق و عمر زیاد. لذا دیدنش در خواب نیکو است. درخت یاسمین خوب است اما اگر کسی گل یاسمین از درخت بچیند و به شما بدهد خوب نیست زیرا بین شما و آن کس هر کس هست جدائی می‌افتد. شاید دهنده گل همان نباشد اما گرفتن گل تنهای یاسمین نشان جدائی است بین گیرنده و شخصی که مورد توجه اوست. اگر دهنده گل ناشناس باشد غمی است زودگذر و نه چندان دیرپا. چیدن یاسمین از درخت را نیز خوب ننوشته‌اند و غم و رنج و دوری و جدائی و فراق تعبیر دارد زیرا یاسمین چون از شاخه جدا شود زرد و پرپر می‌شود و از بین می‌رود. برخلاف آن که اگر ساقه‌اش در آب باشد مدتی می‌ماند. مجلسی رحمه‌الله‌علیه در مورد غرس و نشان درختن گل اعم از یاسمین و غیره معتقد است که غرس درخت خوب است و نشانه فرزند و ازدیاد مال و منال است، و شادی و اگر درخت یاسمین باشد دولتی است که از جانب زنی مالدار نصیب بیننده خواب می‌شود.


همچنین مشاهده کنید
سایت اقتصادنیوزروزنامه آفتاب یزدسایت آفتاب نیوزخبرگزاری ایلناوبگردیخبرگزاری تسنیمروزنامه فرهیختگانسایت انصاف نیوزسایت مجله شبکهروزنامه جمهوری اسلامی