دوشنبه, ۱۲ خرداد, ۱۳۹۹ / 1 June, 2020
مجله ویستا

آسودگان چو نشه درد آرزو کنند


آسودگان چو نشه درد آرزو کنند    آیند و خاک کشته‌ی تیغ تو بو کنند
یک دم اگر ستم نکنی میرم از الم    بیچاره آن کسان که به لطف تو خو کنند
ای دل رسی چه بر در بیت‌الحرام وصل    کاری مکن که بر رخ ما در فرو کنند
کو صبر با دو چشم نظر باز خویش را    تگزارم از حسد که نگاهی درو کنند
ساقی مزن به زهد فروشان صلای می    زین قوم بدنماست که کاری نکو کنند
از روی زاهدان نرود گرد تیرگی    صد بار اگر به چشمه کوثر وضو کنند
پویندگان خلد برین را خبر کنید    تا همچو محتشم به خرابات رو کنندهمچنین مشاهده کنید
سایت مشرقروزنامه خراسانروزنامه دنیای اقتصادروزنامه شهروندسایت اعتماد آنلاینسایت همشهری‌آنلاینروزنامه توسعه ایرانیروزنامه اعتمادخبرگزاری تسنیمروزنامه تعادل