شنبه, ۲۵ مرداد, ۱۳۹۹ / 15 August, 2020
مجله ویستا

آخر ای سنگ دل از کشتن ما چیست غرض


آخر ای سنگ دل از کشتن ما چیست غرض    غیر اگر بی غرضی نیست تو را چیست غرض
تو جفا پیشه چو یاری ده اهل غرضی    پس ازین یاری و اظهار وفا چیست غرض
باز در نرد محبت غلطی باخته‌ای    ای غلط باز ازین مغلطها چیست غرض
گر به خوبان دگر پیش تو هم از پی غیر    گنهی نیست ز تهدید جزا چیست غرض
غیر را دوش چو راندی به غضب باز امروز    زین نهان خواندن اندیشه فزا چیست غرض
جوهر حسن بود حسن وفا حیرانم    که نکویان جهان را ز جفا چیست غرض
محتشم داشت فغان و تو در آزار او را    شاه را ورنه ز آزار گدا چیست غرض


همچنین مشاهده کنید
خبرگزاری بازارخبرگزاری یورونیوزسایت خبر ورزشیروزنامه جام جمسایت ارانیکوسایت انصاف نیوزسایت تجارت نیوزسایت مشرقروزنامه شرقخبرگزاری برنا