دوشنبه, ۷ اسفند, ۱۴۰۲ / 26 February, 2024
مجله ویستا

دوره‌ها


  دورهٔ ۶ ساله متوسطه
دانش‌آموز پس از اتمام دورهٔ شش ساله ابتدائى وارد دورهٔ متوسطه مى‌شد طول تحصيل در اين دوره ۶ سال بود که به دو دورهٔ سه ساله (سيکل اول - سيکل دوم) تقسيم مى‌شد و دانش‌آموز پس از گذرانيدن سيکل دوم و موفقيت در امتحانات نهائى پايه ششم متوسطه، به اخذ مدرک ديپلم در رشتهٔ مربوط نائل مى‌شد.
اين دوره از مهرماه سال ۱۳۳۶ در واحدهاى آموزشى متوسطه به اجراء درآمد.
  دورهٔ ۴ ساله متوسطه
دانش‌آموز پس از اتمام دورهٔ پنج ساله ابتدائى و دورهٔ سه ساله راهنمائى تحصيلى وارد دورهٔ متوسطه مى‌شد طول تحصيل در اين دوره ۴ سال بود و دانش‌آموز پس از گذراندن اين دوره و موفقيت در امتحانات نهائى پايه چهارم متوسطه، به اخذ مدرک ديپلم در رشتهٔ مربوط نائل مى‌شد.
اين دوره از مهر ماه سال ۱۳۵۳ در واحدهاى آموزشى متوسطه به اجراء درآمد.
  دورهٔ سه سالهٔ متوسطه به شيوه نيم‌سالى واحدى
دانش‌آموز پس از اتمام دورهٔ پنج ساله ابتدائى و دورهٔ سه ساله راهنمائى تحصيلى وارد دورهٔ متوسطه مى‌شد طول تحصيل در اين دوره سه سال و هر سال تحصيلى مشتمل بر ۲ نيم‌سال و يک دورهٔ تابستانى بود و دروس به شيوهٔ واحدى در نيم‌سال‌هاى تحصيلى و دورهٔ تابستانى به دانش‌آموز ارائه مى‌شد. دانش‌آموز پس از گذراندن حداقل ۹۶ واحد درسى در رشتهٔ مربوط، به اخذ مدرک ديپلم نائل مى‌شد.
اين دوره از مهرماه سال ۱۳۷۱ به تدريج در واحدهاى آموزشى متوسطه به اجراء درآمد.
  دورهٔ سه ساله متوسطه با شيوه سالى - واحدى
دانش‌آموز پس از اتمام دورهٔ پنج ساله ابتدائى و دورهٔ سه ساله راهنمائى تحصيلى وارد دورهٔ متوسطه مى‌شود، طول تحصيل در اين دوره سه سال است و دروس به شيوهٔ واحدى و به‌صورت پيوسته در طول سال تحصيلى به دانش‌آموز ارائه مى‌شود و دانش‌آموز پس از گذراندن حداقل ۹۶ واحد درسى در رشتهٔ مربوط، به اخذ مدرک ديپلم نائل مى‌شود.
اين دوره از مهرماه سال ۱۳۷۸ در واحدهاى آموزشى متوسطه به اجراء درآمد.


همچنین مشاهده کنید

سایت بیتوتهسایت اقتصاد سنجسایت مجله شبکهسایت فرادیدسایت همشهری‌آنلاینسایت رکناسایت سبک ایده آلروزنامه ایرانسایت جهان صنعت نیوزسایت اقتصادنیوز