دوشنبه, ۵ اسفند, ۱۳۹۸ / 24 February, 2020

مجله ویستا

خر


  منوچهر مطیعی تهرانی
دیدن خر در خواب خوب است. برخی خر را مردی احمق دانسته‌اند که به زندگی بیننده خواب وارد می‌شود و اگر چه نعمت و فراخی و روزی می‌آورد ولی مزاحمت ایجاد می‌کند و خریت و نادانی او بیننده خواب را می‌آزارد. از دانیال نبی نقل شده که دیدن خر در خواب عزت و بزرگواری است و بخت خوش است برای او و خوبی و بدی خر به او یعنی بیننده خواب برمی‌گردد. اگر در خواب ببینید که بر خری سیاه سوار شده‌اید در واقع بر خر مراد سوار شده‌اید، خر سفید شانس خوب است و خر زرد رنجوری و بیماری است، خر آبستن در خواب دیدن نهفتگی طالع است و خواب شما می‌گوید بخت شما چیزی در آستین دارد که رو نمی‌کند و نشان نمی‌دهد تا به موقع و این مسلماً خوب است و نمی‌تواند بد باشد. چنانچه در خواب ببینید که در طویله‌ای هستید که چندین خر آنجا است در آینده‌ای نزدیک در امر انتخاب مخیر خواهید شد و پیشنهادی به شما می‌شود که خودتان یکی از چند مورد را انتخاب می‌کنید. اگر خر از دست بیننده خواب بگریزد یا ریسمان پاره کند و بدود و برود به معنی از دست دادن موقعیت‌های خوب زندگی است.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
وبگردیسایت همشهری‌آنلاینروزنامه رسالتسایت آفتاب نیوزروزنامه همشهریخبرگزاری برناسایت مشرقروزنامه تعادلخبرگزاری فارسروزنامه اعتماد