پنجشنبه, ۲۹ اردیبهشت, ۱۴۰۱ / 19 May, 2022
مجله ویستا

که جان برد اگر آن مست سرگران بدرآید


که جان برد اگر آن مست سرگران بدرآید    کلاه کج نهد و بر سر گذر بدر آید
رسید بار دگر بار حسن حکم چه باشد    دگر که از نظر افتد که باز در نظر آید
ز سوی مصر به کنعان عجب رهیست که باشد    هنوز قافله درمصر و نامه و خبر آید
کمینه خاصیت عشق جذبه‌ایست که کس را    ز هر دری که برانند بیش ، بیشتر آید
سبو به دوش و صراحی به دست و محتسب از پی    نعوذبالله اگر پای من به سنگ بر آید
مگو که وحشیم آمد ز پی اگر بروم من    چه مانع است نیاید چرا به چشم و سر آید


همچنین مشاهده کنید

وبگردیروزنامه همشهریخبرگزاری فارسسایت زومیتسایت اکوایرانسایت مشرقسایت ساعدنیوزسایت برترینهاروزنامه ابتکارسایت دیپلماسی ایرانی