سه شنبه, ۱۹ فروردین, ۱۳۹۹ / 7 April, 2020

مجله ویستا

بز


  منوچهر مطیعی تهرانی
بز حیوان زیرک و باهوش و چالاکی است و در عین حال مفید که هم از گوشتش استفاده می‌کنیم و هم از شیرش. بز مثل گوسفند و بره در خواب نیکو است ولی تفاوت‌هایی هست که توضیح داده می‌شود. برای کسانی که ذاتا کم تحرک و تنبل هستند و کارهای خود را از امروز به فردا موکول می‌کنند اگر بز در خواب ببیند هشداری است که چنانچه تنبلی را ترک گویند و پر تحرک باشند سود خواهند برد. چنانچه بزی در آغوش یا همراه داشته باشید گویای نعمتی است که در اختیار دارید و تصاحب آن مستلزم به کار بردن هوش و درایت و جنب و جوش و فعالیت است. خوردن گوشت بز بیماری است و چنانچه کسی در خواب ببیند که کباب گوشت می‌خورد و آن کباب از گوشت بز تهیه شده بیمار می‌شود. خوردن شیر بز نیز نیکو است و دوشیدن شیر بز نیز همین تعبیر را دارد. چنانچه در خواب ببینید که گله‌ای از بز دارید و گله‌ای را تماشاش می‌کنید خواب از فراوانی نعمت خبر می‌دهد و می‌گوید که پیش روی شما سفره‌ای بزرگ و پرنعمت گسترده خواهد شد که شما می‌توانید به قدر رحمت خود از آن سفره بهره‌مند شوید. چیدن پشم بز نیز خوب است و از پیش‌آمدهای خوب به شما خبر می‌دهد. تنیدن پشم بز نیز همین تعبیر را دارد و نیکو است و نعمت و رفاه را بشارت می‌دهد.

همچنین مشاهده کنیدسایت نامه نیوزسایر منابعخبرگزاری فارسخبرگزاری ایرناسایت الفسایت رویداد 24روزنامه دنیای اقتصادروزنامه فرهیختگانسایت شفقناروزنامه جمهوری اسلامی