یکشنبه, ۴ اسفند, ۱۳۹۸ / 23 February, 2020

مجله ویستا

خیمه


  منوچهر مطیعی تهرانی
اگر در خواب دیدید که خیمه‌ای زده‌اید پناهگاه و منبع امیدی می‌یابید که می‌توانید خود را در پناه آن محفوظ نگه دارید و او شخصی است که از شما حمایت می‌کند و شما به قدرت و شخصیت او متکی خواهید شد. اگر ببینید که در صحرا و بیابان و برای پیک نیک چادر و خیمه زده‌اید به سفری با نشاط می‌روید که برای شما مفید است و چنانچه گرداگرد شما چمن و سبزه و درخت و آب صاف باشد بهتر است. اگر ببینید که خیمه می‌زنید کاری را بنیاد می‌نهید و اگر دیدید در خواب خیمه‌ای را جمع می‌کنید به کاری پایان می‌دهید که مداومتش برای شما بهتر بود. اگر خیمه‌های زیادی دیدید با عده‌ای اشخاص بزرگ آشنا می‌شوید و اگر خیمه فقیرانه بود کسانی هستند که به شما و کمک شما نیازمندتر خواهند بود. دوزنده خیمه مردی است مدبر و کاردان که کارهای خراب را صورت می‌بخشد و امور گسیخته را پیوند می‌دهد.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
روزنامه رسالتخبرگزاری ایرناروزنامه ابتکارروزنامه آرمان ملیخبرگزاری ایلناسایت مجله شبکهخبرگزاری یورونیوزسایت عصرایرانخبرگزاری اسپوتنیکخبرگزاری ایسنا