یکشنبه, ۲۶ اردیبهشت, ۱۴۰۰ / 16 May, 2021
مجله ویستا

گربه


  منوچهر مطیعی تهرانی
ابن سیرین نوشته گربه در خواب‌های ما مردی است دزد و مفسد خصالی که درست است زیرا گربه نمی‌تواند یک مرد را مجسم کند زیرا گربه به‌هیچ‌وجه خصائص مردانگی ندارد و بر‌عکس بیشتر دارای صفاتی است که مشابه آن را در زنان می‌توان سراغ کرد. گربه حیوانی است آرام و اهلی و قابل تربیت که قدرت خوپذیری فراوان دارد. صاحبش را می‌شناسد و خود را برای او لوس می‌کند. حس وفاداری او ضعیف است ولی نسبت به بچه‌های خود به شدت عشق می‌ورزد و دیده شده که برای دفاع از بچه‌ها جان خویش را به خطر افکنده است. به نظافت و زیبائی خود علاقه‌مند است و خیلی خصوصیات دیگر دارد که همه آنها بدن استنثا در زن دیده می‌شود لذا چند تن از معبران به‌خصوص معبران غربی گربه را زن دانسته‌اند نه همسر. منظور از زن جنس زن است نه همسر که البته بین این دو باید تفاوت گذاشت. پس چنانچه در خواب گربه‌ای قشنگ و براق ببینید که به شما تعلق دارد یا در خانه شماست چنین زنی در مسیر زندگی شما پیدا می‌شود یا سر راهتان قرار می‌گیرد. نوشته‌اند گربه زنی است که دزدی رل دوست دارد و این کار برای او عادت شده است. اگر در خواب بینید گربه‌ای دارید، زنی که دستش گج است در زندگی شما نقش می‌گیرد.
اگر ببینید چندین گربه جائی جمع هستند چند زن درباره شما حرف می‌زنند و تصمیم می‌گیرند و غیبت می‌کنند. اگر ببینید گربه از خانه شما چیزی ربوده و برده به مال و دارائی شما تعدی و تجاوز می‌شود و انسان متعدی و متجاوز یک زن است. اگر در خواب بینید گربه‌ای را در بغل گرفته‌اید و به سینه خود می‌فشارید زنی و فریبکار شما را می‌فریبد و گولتان می‌زند و اگر گربه را به دوش گرفته باشید زنی محیل برشما مسلط می‌شود. اگر در خواب بینید که به گربه غذا می‌دهید پول خود را برای یک زن دروغگو فریبکار خرج می‌کنید و اگر ببینید به دنبال یک گربه می‌دوید که او را بگیرید زنی شما را به استیصال وا‌می‌دارد و سر‌گردان می‌کند. اگر ببینید گربه‌ای در خانه شما موش گرفته زنی برای شما حسن خدمت انجام می‌دهد اما نباید فراموش کنید که خودش نسبت به شما صداقت ندارد.


همچنین مشاهده کنید
روزنامه ابتکارسایت شفقناروزنامه ایرانروزنامه شرقخبرگزاری تسنیمسایت سلام نوروزنامه توسعه ایرانیروزنامه آرمان ملیوبگردیروزنامه اعتماد