سه شنبه, ۲۶ شهریور, ۱۳۹۸ / 17 September, 2019
مجله ویستا

مژده ای صبر که شد هجرت هجران نزدیک


مژده ای صبر که شد هجرت هجران نزدیک    یوسف مصر وفا گشت به کنعان نزدیک
غم غمین از خبر فرقت دوری شد و گشت    دوری فرقت و محرومی حرمان نزدیک
گشت سررشته بعد من از آن در کوتاه    شد ره مور به درگاه سلیمان نزدیک
کرد عیسی ز فلک مرحله چند نزول    درد این خاک نشین گشت به درمان نزدیک
بوی خیر آید ازین وضع که یک مرتبه شد    کوی درویش به نزهت گه سلطان نزدیک
قرب آن سرو سمن پیرهن از شوق مرا    چاک پیراهن جان ساخت به جانان نزدیک
محتشم گرچه نشد قطع ره هجر تمام    حالیا راه طلب گشت به جانان نزدیک


همچنین مشاهده کنید
 وبگردی از میان خبرها


وبگردیروزنامه تعادلروزنامه ایرانخبرگزاری تسنیمسایت آفتاب نیوز