یکشنبه, ۳۰ شهریور, ۱۳۹۹ / 20 September, 2020
مجله ویستا

روز من زان زلف میدانم سیه خواهد شدن


روز من زان زلف میدانم سیه خواهد شدن    حال من زان خال میدانم تبه خواهد شدن
قد اگر این است پر تنها ز پا خواهدفتاد    جلوه‌گر این است پر دلها زره خواهد شدن
ماه نو صد ناز خواهد کرد بر مهر آن زمان    کان چنان نازان به آنطرف کله خواهد شدن
گر خرام این است بس جانها ز پا خواهد فتاد    گر روش این است بس دلها زره خواهد شدن
گر به صید انداختن پردازد آن رعنا سوار    صید پردازنده صد صید گه خواهد شدن
بر نگاهش دوز چشم ای دل که مرهم کاری    در میان تیرباران نگه خواهد شدن
راحتی کز تیغ او دیدم من آن خون خوار را    قتل من کفاره‌ی چندین گنه خواهد شدن
محتشم گر بحر غم امواج خواهد زد چنین    سیل اشگ من ز ماهی تا به مه خواهد شدن


همچنین مشاهده کنید
سایت ورزش سهسایت فراروروزنامه دنیای اقتصادخبرگزاری فارسسایت عصرایرانروزنامه توسعه ایرانیسایت ارانیکوسایر منابعروزنامه ابتکارروزنامه جمهوری اسلامی