جمعه, ۱۵ فروردین, ۱۳۹۹ / 3 April, 2020

مجله ویستا

پای


  منوچهر مطیعی تهرانی
معبران بر مبنای این قیاس که قوام انسان بر مال و دارائی ثروت و مکنتی است که اندوخته، پا را به مال و دارائی تعبیر کرده‌اند و به تجربه نیز ثابت شده که ثروت و دارائی شخص بیننده خواب در رویاهایش به شکل پای خودش شکل می‌گیرد و مجسم می‌شود. از ابن سیرین نقل است که اگر کسی ببیند یک پای خود را از دست داده نشان آن است که نیمی از دارائیش از بین می‌رود و چنانچه در خواب ببیند هر دو پایش را بریده‌اند یا شکسته که نمی‌تواند بایستد همه ثروت خود را تباه می‌کند. اگر کسی درخواب ببیند که پاهای ورزیده و قدرتمندی دارد چنانچه ثروتمند است به مال بیشتری دسترسی می‌یابد و اگر تهی‌‌دست است پولدار می‌شود و اگر ببیند پاهای فلزی دارد یا چکمه و کفشی از فلز به پا کرده نشان امنیت مالی است و می‌گوید بیننده خواب از نظر مالی تأمین خواهد یافت و خیالش راحت خواهد شد همین تعبیر هست اگر کسی در خواب ببیند که هر دو پایش را با طناب بسته‌اند. اگر بیننده خواب ببیند که پایش هنگام راه رفتن می‌لرزد یا پای او در چاله‌ای فرو رفته کسی به او خیانت می‌کند و در معامله و معاشرت با او حیله و نیرنگ به کار می‌برد و مختصر گرفتاری به وجود می‌آورد. اگر کسی ببیند که به‌جای دو پا چندین پا دارد به سفر می‌رود. چنانچه در خواب ببینید که به زمین لگد می‌زنید و پا می‌کوبید خوب نیست زیرا برای بیننده خواب غم و اندوه پیش می‌آید. درد پا در خواب در صورتی که بیننده خواب پا درد نداشته باشد ترس از آینده است.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
سایت ورزش سهسایت الفروزنامه توسعه ایرانیروزنامه فرهیختگانروزنامه خراسانخبرگزاری ایسناسایت مشرقروزنامه همدلیسایت زومیتخبرگزاری مهر