جمعه, ۲۴ مرداد, ۱۳۹۹ / 14 August, 2020
مجله ویستا

پر


  منوچهر مطیعی تهرانی
پر در خواب‌های ما آبرو است و امکانات مالی. دیدن پر در خواب بد نیست و چنانچه در خواب دیدید که پر دارید به رفاه دست و پا گیر می‌رسید. منظور پری است که در بالش می‌ریزیم مثل پر قو یا پر مرغ و چنانچه ببینید که مقداری پر جمع آوری کرده‌اید و پرها را جایی انباشته‌اید خواب شما می‌گوید که به رفاه و نعمت می‌‌رسید ولی این رفاه دست و پا گیر است همان طور که پر وقتی به لباس و موی سر و دست و صورتتان بچسبد جدا کردن پرها از لای مو و لباس مشکل می‌شود و وقت می‌گیرد. اگر در خواب احساس کنید که پر داشته‌اید و پرهای شما ریخته یا در حال ریختن است نگران آن باشید که به شما زیان مالی وارد آید و یا به حیثیت و آبروی شما لطمه بزنند. اگر دیدید که بال دارید خواب شما می‌گوید که امکانات شما فزونی می‌یابد و کارهایی را که نمی توانستید بکنید قادر خواهید شد که انجام دهید. اگر در خواب ببینید که بال دارید و اینجا و آنجا پرواز می‌کنید خواب شما می‌گوید که به سفر می‌روید. اگر دیدید که مثل مرغ بال درآورده‌اید نشان آنست که به بزرگی می‌رسید. البته در حد شغل و سمتی که دارید. به هر حال دیدن پر در خواب خوب است به‌خصوص اگر سفید باشد و این چنین پری گویای امکانات و آبروی بیننده خواب است.


همچنین مشاهده کنید
سایت پارسینهسایت مجله شبکهروزنامه همدلیخبرگزاری برناروزنامه شرقخبرگزاری صدا و سیماسایت الفسایت رویداد 24سایت زومیتسایت انصاف نیوز