سه شنبه, ۴ تیر, ۱۳۹۸ / 25 June, 2019
مجله ویستا

کجکنن اغلن اودیا کلکل


کجکنن اغلن اودیا کلکل    یوک بلمسک دغدغ کز کل
ای سر مستان ای شه مقبل    مکرم و مشفق پردل و بی‌دل
اول ججکی کم یازده بلدک    کمیه ورما خصمنا ور کل
سلسله بنگر گر بکشندت    جذب الهی کردت مقبل
نبود این هم بی‌سر و معنی    هر متحول بی‌ز محول
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها

روزنامه تعادلسایت همشهری‌آنلاینروزنامه آرمانروزنامه ایرانروزنامه شهروند