دوشنبه, ۷ مهر, ۱۳۹۹ / 28 September, 2020
مجله ویستا

بلوط


  منوچهر مطیعی تهرانی
بلوط را می‌شناسید که میوه‌ای است از یک درخت تناور و پر ریشه و پر شاخ و برگ که عمری دراز دارد و چند نسل می‌توانند از برگ و بر آن استفاده کنند. این میوه خشک در خواب مال و نعمت تعبیر شده اما به نظر من علاوه بر مال و نعمت کامجوئی دشوار است از آن نوع کامجوئی و کامروائی ها که به ناخشنودی و تلخی می‌انجامد. اگر بیننده خواب مصرف کننده معمولی بلوط باشد خواب او چندان قابل تفسیر و تعبیر نسیت زیرا با اندیشه های روزانه او کلی فرق ندارد و چه بسا که می‌تواند دنباله فکر و خیال روزانه او باشد اما اگر بیننده خواب مصرف کننده بلوط نباشد و به ندرت بلوط را می‌بیند یا فقط نامش را در کتاب‌ها و نوشته‌ها می‌خواند خواب او گویای خیلی چیزها است از جمله همان کامجوئی دشوار. برای خوردن مغز بلوط باید پوست ضخیم و سفت آن را شکست تازه مغز آن صرف نظر از داشتن مواد سرشار از چربی و پروتئین و ویتامین ها چندان خوشمزه و اشتها انگیز نیست مگر برای آنها که به خوردنش عادت دارند یا غذای منحصرشان می‌باشد. این معنی همان کامجوئی دشوار را می‌رساند. به دنبال چیزی می‌روید که رسیدن به آن دشوار است و تازه وقتی رسیدید از آن همه کوشش و پی گیری نادم می‌گردید و احساس خستگی بی‌سود می‌کنید. با توجه به این مطلب دیدن بلوط در خواب نوید مال و نعمت است. اگر بلوط می‌خورید نفعی عایدتان می‌شود و سودی می‌برید. اگر کاسب هستید در کسب سود می‌برید و چنان چه اداری و کارمند هستید در کار مربوط به خودتان ترقی می کنید و به جاه و مقام می‌رسید. اگر به جائی در خواب رسیدید که دیدید مقداری بلوط روی زمین پراکنده موردی پیش می‌آید که با وضع شوریده مالی روبه رو می‌شوید. ممکن است به شما تعلق نداشته باشد اما تدبیر و تنظیم کار را از شما می‌خواهند. چنان چه در خواب دیدید که در خانه خودتان درخت بلوط روئیده مال‌دار می‌شوید و احتمالاً یکی از فرزندان یا برادران و خواهران شما به طور کلی آن ها که با شما از یک ریشه و پیوند هستند، مثل آن درخت تناور و پربار می شود که شما از آن بهره‌مند می‌گردید و در سایه‌اش به تنعم و رفاه می‌رسید.
اگر بلوط بسیار یا اندک دیدید که به شما تعلق نداشت و در خواب احساس کردید که مال شما نیست کسی چیزی نزد شما امانت می‌نهد و این چیز بیشتر می‌تواند پول باشد. دور ریختن بلوط یا کندن درخت آن از ریشه خوب نیست و بیننده چنین خوابی باید منتظر یک زیان مالی بزرگ باشد.


همچنین مشاهده کنید
روزنامه جام جمسایت خبرآنلاینسایت اعتماد آنلاینسایت آفتاب نیوزسایت دیپلماسی ایرانیروزنامه آفتاب یزدروزنامه سازندگیسایت الفسایت رویداد 24روزنامه جمهوری اسلامی