پنجشنبه, ۲۷ تیر, ۱۳۹۸ / 18 July, 2019
مجله ویستا

گیتار


  منوچهر مطیعی تهرانی
اگر اهل موسیقی نباشید و در خواب ببینید گیتاری می‌نوازید کاری را خراب می‌کنید که مورد سرزنش قرار می‌گیرید. گیتار هم مانند دیگر آلات موسیقی ارتکاب به گناه و تمایل به فساد و کشش به سوی خلاف تعبیر می‌شود. اگر اهل موسیقی باشید و گیتار در خواب ببینید هیچ تعبیر خاصی ندارد در‌غیر‌ این‌صورت خواب شما می‌گوید به فساد و تباهی متمایل می‌شوید. اگر در خواب ببینید گیتاری را شکسته و دور افکنده‌اید از راه خلاف بر‌می‌گردید. اگر گیتار به دیگری تعلق داشته باشد و شما از او بگیرید و بشکنید در واقع مانع انجام یک کار خلاف می‌شوید. خرید و فروش گیتار در خواب نیز فساد و اشتغال به گناه است.
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

فروش آهن آلات ساختمانی با تضمین قیمت و کیفیت

روزنامه آرمانروزنامه ایرانسایت دیپلماسی ایرانیروزنامه خراسانروزنامه دنیای اقتصاد