یکشنبه, ۲۷ مرداد, ۱۳۹۸ / 18 August, 2019
مجله ویستا

کاج


  منوچهر مطیعی تهرانی
کاج هم سر‌سبزی و خرمی است و هم سردی و بی‌مهری و تشخیص تعبیر مربوط بستگی دارد به اینکه خود بیننده خواب موقعیت و شرایط را در نظر بگیرد و بسنجد. اگر بیننده خواب ببیند در جائی است که تعداد زیادی درخت کاج وجود دارد به جمعی می‌پیو ندد و وارد می‌شود که با او به سردی و بی‌مهری رفتار می‌کنند و وی را نمی‌پذیرند.کاج را در عربی صنوبر و در فرانسه ( پین) و (پیناستر) می‌نامند و از نظر کلیه معبران درختی خوب شناخته نشده است. حتی معبران غربی آن را در ردیف درخت خوب معرفی نکرده‌اند. در مورد سبزی کاج هیچ تردیدی نیست ولی گویای سردی بی‌مهری و جدائی و هجران و فراق نیز هست.خانم ایتانوس می‌گفت(از نظر علم تعبیر‌خواب کاج آرتیکل (حرف تعریف) فراق و جدائی است.) در کتابی خواندم که بین اقوام شمال اروپا (هلند و دانمارک) رسم بر این بود که عموم خواستگای‌ها در ماه ژوئن انجام می‌گرفت. روش خواستگاری چنین بود که پسر خواستار و عاشق برای خانواده دختر یک سبد گل می‌فرستاد. اگر دختر می‌خواست به این پیشنهاد جواب مثبت بدهد او نیز یک سبد گل ارسال می‌داشت اما اگر با خواستگاری موافق نبود به جای گل یک شاخه کاج در سبد می‌نهاد. معنی عمل او این بود که تو را دوست ندارم و نسبت به تو بی‌علاقه هستم. نوشته‌اند که بر سر همین عمل چه بسیارخون‌ها ریخته شد و قبایل و خانواده‌ها به جان هم افتادند. به هر حال کاج نشان سردی و بی‌مهری و در عین حال سر‌سبزی و طراوت و پایداری و مقاومت است. چنانچه در خواب ببینید در خانه شما یک درخت کاج روئیده و قبلاً چنین درختی نبوده فرح و خرمی به خانه شما راه می‌یابد. درخت کاج تنها هر جا که باشد سرسبزی و طراوت و پایداری و مقاومت است ولی کاج‌های زیاد نشان سردی و بی‌مهری هستند.
همچنین مشاهده کنید


 مرور روزنامه‌ها

 گزارش / تحلیل وبگردی
 از میان خبرها
سایت الفسایت ارانیکوخبرگزاری اسپوتنیکروزنامه اعتمادسایت 55 آنلاین