پنجشنبه, ۳ بهمن, ۱۳۹۸ / 23 January, 2020
مجله ویستا

طوطی


  منوچهر مطیعی تهرانی
طوطی در خواب‌های ما شخصی است وراج، پر‌حرف، مکرر‌گو و در عین حال بدیع و ظریف و سرگرم‌کننده چنین شخصی اگر دارای حسن نیت باشد می‌تواند انسان را خوش‌دل و شاد نگه دارد و اگرطینتی ناپاک داشته باشد فتنه‌انگیز و مزاحم وخطر‌آفرین می‌شود. معبران کهن نوشته‌اند طوطی غلام وفرزند غلام است و چنانچه ببینید که طوطی از دست شما گریخت فرزند غلام شما می‌گریزد یا فرزند خودتان به سفر می‌رود. اگر در خواب ببینید که طوطی خوش‌رنگ و سخن‌گوئی در قفس دارید یا مصاحبی سرگرم‌کننده می‌یابید یا خوتان در شرایطی قرار می‌گیرید که جرات ابراز عقیده پیدا نمی‌کنید و مجبور می‌شوید آنچه رئیس شما یا آمر و فرمانده شما می‌گوید تأئید و تکرار کنید. اگر چه خلاف میل شما و مخالف عقل سلیم باشد.اگر در خواب ببینید که کسی طوطی برای شما هدیه آورد مهمانی برای شما می‌رسد که با توصیفی که در آغاز کردم هم می‌تواند عزیز و گرامی باشد و هم مزاحم و رنج‌افزا. اگر خودتان به کسی طوطی بدهید دو حال دارد. اگر آن طوطی را دوست داشته باشید به گیرنده طوطی آزار می‌رسانید و او را ملول می‌کنید و می‌رنجانید ولی اگر آن طوطی را دوست نداشته باشید به او محبت می‌کنید و خدمتی در حق او انجام می‌دهید.گرفتن طوطی به عنوان هدیه نشان دریافت سوغاتی راه دور است. چنانچه ببینید کسی یک طوطی به شما هدیه داد سوغاتی دریافت می‌کنید که از دیار دور فرستاده شده و برای شما هم تعجب و حیرت می‌آورد و هم شادی. روی‌هم‌رفته دیدن طوطی در خواب بد نیست و هر چه خوش‌نقش و نگار‌تر باشد بهتر است.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
روزنامه رسالتخبرگزاری صدا و سیماسایر منابعوبگردیخبرگزاری مهرروزنامه همدلیخبرگزاری فارسخبرگزاری ایرناروزنامه ابتکارسایت ورزش سه