یکشنبه, ۶ بهمن, ۱۳۹۸ / 26 January, 2020
مجله ویستا

گنجه


  منوچهر مطیعی تهرانی
در خواب گنجه دیدن یا داشتن آن نشان آن است که با شخصی اعم از زن یا مرد امین و درستکار و قابل‌اعتماد رو‌به‌رو خواهید شد. او کسی است که می‌توانید به او اعتماد کنید و مالتان را به او بسپارید و آن شخص نیز مال شما را همان‌طور‌ که گرفته باز‌می‌دهد. اگر گنجه را در اتاق خودتان ببینید چنین شخصی به خانه شما راه خواهد یافت و چنانچه در محل کارتان باشد از نظر شغلی به او اعتماد می‌کنید.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
خبرگزاری فارسسایر منابعروزنامه سازندگیوبگردیسایت رویداد 24روزنامه جمهوری اسلامیسایت مشرقروزنامه اعتمادروزنامه رسالتروزنامه ایران