سه شنبه, ۱ مرداد, ۱۳۹۸ / 23 July, 2019
مجله ویستا

بدخوی‌تری مگر خبر داری


بدخوی‌تری مگر خبر داری    کامروز طراوتی دگر داری
یا می‌دانی که با دل و چشمم    پیوند و جمال بیشتر داری
روزی که به دست ناز برخیزی    دانم ز نیاز من خبر داری
در پرده‌ی دل چو هم تویی آخر    از راز دلم چه پرده برداری
گویی که از این پست وفادارم    گویم به وفا و عهد اگر داری
بر پای جهی که قصه کوته کن    امشب سرما و دردسر داری
ای آیت حسن جمله در شانت    زین سورت عشوه صد ز بر داری
دشنام دهی که انوری یارب    چون طبع لطیف و شعر تر داری
چتوان گفتن نه اولین داغست    کز طعنه مرا تو در جگر داری
همچنین مشاهده کنید

 وبگردی
 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل


 از میان خبرها


سایت انتخابخبرگزاری ایرناسایت خبر ورزشیخبرگزاری مهرسایت اعتماد آنلاین