دوشنبه, ۳ آذر, ۱۳۹۹ / 23 November, 2020
مجله ویستا

دشنه


  منوچهر مطیعی تهرانی
خنجر بیشتر یک سلاح تدافعی است نه تهاجمی و در خواب همین معنی را می‌رساند. اگر در خواب دیدید که خنجر دارید و آن را به کمر بسته‌اید خویشان و دوستانتان غم شما را می‌خورند و به شما کمک می‌کنند یا از جانب ایشان سودی برای شما مترتب است و یا امکاناتی برای مقابله با دشواری‌ها در اختیار شما قرار می‌دهند. اگر خنجر را در دست داشتید از جانب برادر یا فرزندتان مورد محبت و حمایت واقع می‌شوید. اگر خنجر را زیر بستر یا زیر سر خود در رختخواب نهاده بودید همسرتان شما را تأیید می‌کند و یا نفعی به شما می‌رساند. اگر خنجر اخته در دست داشتید خواب شما می‌گوید که زمان حمایت و مساعدت نزدیک است و به زودی متمتع می‌گردد و اگر دیدید خنجری داشتید که زنگ زده و کند بود خواب شما می‌گوید دیگران می‌خواهند به شما کمک کنند و سود برسانند اما نمی‌توانند و اگر شکسته بود به این معنی است که هیچ کس شما را یاری نخواهد کرد. معبران کهن درباره خنجر نوشته‌اند که اگر خنجر داشته باشید با کسی دشمنی پیدا می‌کنید و اگر خنجر را از دست بدهید جنگ و دشمنی از بین می‌رود.


همچنین مشاهده کنید
روزنامه سازندگیسایت ورزش سهروزنامه رسالتروزنامه دنیای اقتصادروزنامه فرهیختگانروزنامه تعادلسایت دیدارنیوزروزنامه همدلیوبگردیسایت همشهری‌آنلاین