سه شنبه, ۱۹ فروردین, ۱۳۹۹ / 7 April, 2020

مجله ویستا

چکش


  منوچهر مطیعی تهرانی
چکش در خواب‌های ما عاملی است قاطع و نیرومند. این هم می‌تواند یک وسیله باشد و هم ممکن است یک شخص که با قدرت و قاطعیت کارها را انجام می‌دهد و به امور سر سامان می‌بخشد. چنانچه در خواب ببینید که چکشی محکم و خوب در دست دارید که از داشتن آن خوشحالید عاملی به کارهای شما سر و سامان می‌بخشد یا شخصی به شما کمک می‌کند. همین تعبیر هست اگر کسی چکشی به دست شما بدهد یا از دکان بخرید ولی اگر چکشی در دست داشته باشید و آن را به زمین بیفکنید و یا به علتی از دست بدهید تعبیر معکوس می‌شود و عوامل سامان بخش زندگی خود را از دست می‌دهید و بی‌یاور می‌مانید. میخ کوبیدن انفاذ عقیده و اراده است مخصوصاً اگر به وسیله چکش باشد، اگر چکش شما از آهن بود نشان استحکام و قدرت است. اگر از نقره و طلا بود فریب و نیرنگ و دروغ است که به آن مجهز می‌شوید.

همچنین مشاهده کنیدخبرگزاری ایلناروزنامه سازندگیسایت مشرقسایت همشهری‌آنلاینسایت خبرآنلاینخبرگزاری ایرناسایت زومیتسایت عصرایرانروزنامه خراسانسایت آفتاب نیوز