سه شنبه, ۲۸ آبان, ۱۳۹۸ / 19 November, 2019
مجله ویستا

کمربند


  منوچهر مطیعی تهرانی
کمربند در خواب میزان برخورداری شما را از مجموع امکاناتی که در بیداری دارید نشان می‌دهد. تعبیر کمر‌بند تا حدی به کلاه نزدیک است ولی واقعیت و عمق آن از جهاتی بیشتر است. کلاه ارزش و بهائی است که دیگران به شما می‌دهند ولی کمر‌بند لذت و بهره‌ای است که خودتان از موقعیت و امکانات خویش می‌برید و هیچ ربطی با دید و نظر و رای مردم ندارد. اگر در خواب دیدید کمر‌بندی را محکم بسته‌اید که قلابی بزرگ دارد و از نظر خودتان هیچ نقصی در آن وجود ندارد نشان آن است که در زندگی کامیاب می‌شوید و از همه امکاناتی که فراهم آورده‌اید به خوبی بهره می‌گیرید و سود می‌برید. اگر دیدید کمر‌بندی سست و کم‌ارزش به قلابی لق و شل بسته‌اید موقعیت متزلزلی خواهید داشت و کامروائی از دسترس شما دور است. برخی از معبران کمربند را فرزند تعبیر کرده‌اند و این بستگی دارد به موقعیت بیننده خواب. کسانی که امکان آوردن فرزند برای ایشان هست کمر‌بند می‌تواند فرزند باشد و آن هم فرزند ذکور که باعث سربلندی و نیک‌نامی پدر خویش می‌شود. اگر در خواب ببینید که شلوار پوشیده‌اید اما کمربند ندارید که روی آن ببندید و ممکن است شلوار از پای شما بیفتد موقعیت خانوادگی متزلزلی خواهید یافت و به‌خصوص با همسرتان اختلاف پیدا می‌کنید تا حدی که احتمال ترک شما را نیز می‌دهد. اگر در خواب کمربند خود را به کسی بدهید قدرت و توانائی را از خود دور می‌کنید و آن را در اختیار شخصی دیگر قرار می‌دهید و اگر کسی کمربند از شما بگیرد و به کمر خود ببندد جای شما را می‌گیرد. همین‌طور است اگر بیننده خواب کمربند کسی را بگیرد و به کمر خودش ببندد چون نشان آن است که از او سلب قدرت می‌کند و خودش جای او را تصاحب می‌نماید.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


روزنامه آرمان ملیسایر منابعروزنامه همشهریروزنامه خراسانخبرگزاری اسپوتنیک