پنجشنبه, ۱ اسفند, ۱۳۹۸ / 20 February, 2020

مجله ویستا

فرفره


  منوچهر مطیعی تهرانی
فرفره فریب و نیرنگ است. اگر در خواب ببینید که چون کودکان فرفره‌ای در دست دارید نشان آن است که فریب چیزی را می‌خورید که به اندازه همان فرفره کم‌ارزش است. در این صورت خواب شما می‌گوید کاری می‌کنید که دچار سرگردانی می‌شوید به آن شدت که دور خود می‌چرخید و هر چه می‌روید باز به همان نقطه باز می‌گردید. فرفره بزرگ نماینده گردون، جهان، خلقت و طبیعت و فریب‌های زندگی است و آنچه از ناپایداری‌های جهان ما را می‌فریبد و سرگرم نگه می‌دارد و عمر گرانمایه ما را به هدر می‌دهد. گرفتن فرفره از دیگران فریب‌خوردن است و دادن آن فریفتن و گول‌زدن. روی‌هم‌رفته یک هشدار است که در خواب به ما داده می‌شود. رنگ‌های فرفره هر چه متنوع‌تر باشد فریب عمیق‌تر خواهد بود.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
روزنامه رسالتخبرگزاری صدا و سیماخبرگزاری فارسروزنامه اعتمادروزنامه همدلیسایت خبرآنلاینسایت مجله شبکهروزنامه همشهریسایت شفقناسایت تابناک