پنجشنبه, ۱ اسفند, ۱۳۹۸ / 20 February, 2020

مجله ویستا

قربانی


  منوچهر مطیعی تهرانی
قربانی‌کردن در خواب نجات و رستگاری است و دیدن قربانی‌کردن دیگران نشان انتفاع و سود‌بردن است به‌خصوص اگر از گوشت قربانی به بیننده خواب سهم بدهند. اگر بیننده خواب ببیند حیوانی حلال گوشت را قربانی می‌کند خوب است ولی اگر ببیند چه خودش و چه دیگران حیوان حرام گوشت و مکروه را می‌کشد و نام این کار را قربانی می‌نهد نشان فساد و تباهی و ارتکاب گناه است و خواب خوبی نیست. اگر در خواب ببینید که گوسفند یا گاوی را قربانی می‌کنید و گوشت آن را تقسیم‌می‌نمائید خوب است و نشان آن است که از شما به دیگران خیر و خوبی می‌رسد. از امام صادق ‌علیه السلام نیز نقل می‌کنند که قربانی در خواب برآمدن حاجات و ایمنی است. ابن‌سیرین از جابر‌مغربی نقل می‌کند که دیدن قربانی در خواب نشان بشارت است و نیکو است.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
خبرگزاری فارسسایت دیپلماسی ایرانیسایت شفقناخبرگزاری یورونیوزخبرگزاری اسپوتنیکروزنامه دنیای اقتصادروزنامه رسالتروزنامه همدلیسایت اعتماد آنلاینسایت خبر ورزشی