پنجشنبه, ۶ تیر, ۱۳۹۸ / 27 June, 2019
مجله ویستا

بیا که دانه لطیفست رو ز دام مترس


بیا که دانه لطیفست رو ز دام مترس    قمارخانه درآ و ز ننگ وام مترس
بیا بیا که حریفان همه به گوش تواند    بیا بیا که حریفان تو را غلام مترس
بیا بیا به شرابی و ساقیی که مپرس    درآ درآ بر آن شاه خوش سلام مترس
شنیده‌ای که در این راه بیم جان و سر است    چو یار آب حیاتست از این پیام مترس
چو عشق عیسی وقتست و مرده می‌جوید    بمیر پیش جمالش چو من تمام مترس
اگر چه رطل گرانست او سبک روحست    ز دست دوست فروکش هزار جام مترس
غلام شیر شدی بی‌کباب کی مانی    چو پخته خوار نباشی ز هیچ خام مترس
حریف ماه شدی از عسس چه غم داری    صبوح روح چو دیدی ز صبح و شام مترس
خیال دوست بیاورد سوی من جامی    که گیر باده خاص و ز خاص و عام مترس
بگفتمش مه روزه‌ست و روز گفت خموش    که نشکند می جان روزه و صیام مترس
در این مقام خلیلست و بایزید حریف    بگیر جام مقیم و در این مقام مترس
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها

روزنامه تعادلسایت آفتاب نیوزسایت دیدارنیوزخبرگزاری یورونیوزسایت رویداد 24