جمعه, ۱ شهریور, ۱۳۹۸ / 23 August, 2019
مجله ویستا

حب


  منوچهر مطیعی تهرانی
حب خوردن در خواب تصاحب مال اندک است، اگر در خواب ببینید بیمار هستید و برای درمان خویش حب می‌خورید و اطمینان دارید که با خوردن آن حب بهبود حاصل می‌کنید مالی مختصر نصیب شما می‌شود که ممکن است متعدد باشد ولی کم است. اما اگر احساس کنید که با خوردن آن حب درمان نمی‌شوید همان مال یا پول مختصر به شما می‌رسد، حرام و از طریق نامشروع. باز هم ممکن است این پول متعدد زن باشد معهذا کم است اگر در خواب دیدید که به دیگری حب می‌دهید او را به انجام کاری نکرده تحریص و ترغیب می‌کنید. کاری که نه خوب است و نه او می‌خواهد و آن کاری است به نفع شما ولی به زیان خورنده حب هر کس که هست. اگر دیدید که با داروهایی حب درست می‌کنید تدارک گناه یا کار خلاف را می‌بینید که به نفع شما نیست. اگر دیدید به همسرتان حب می‌دهید در خانواده بگو مگو ایجاد می‌شود که مسئول شما هستید. خریدن حب از داروخانه نیز همین تعبیر اول را دارد که گفتم تصاحب مال اندک است اما متعدد.

همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها

 گزارش / تحلیل
 وبگردی

 از میان خبرها


سایت ورزش سهروزنامه همشهریخبرگزاری مهرسایت 55 آنلاینروزنامه دنیای اقتصاد