یکشنبه, ۱۹ مرداد, ۱۳۹۹ / 9 August, 2020
مجله ویستا

قضا از آسمان هرگه در بیداد بگشاید


قضا از آسمان هرگه در بیداد بگشاید    زمین بر من زبان بهر مبارک باد بگشاید
به خاک از رشحه‌ی خون نقش شیرین آید ولیلی    رگ فرهاد و مجنون را اگر فصاد بگشاید
خط پرویز را از عشق خود در وادی شیرین    که هر جا مشکلی در ره بود فرهاد بگشاید
زبان عجز بگشاید که ای شاه جفا پیشه    کز استیلا کمین بر صید و خود صیاد بگشاید
قضا پیش از محل تیر بلائی گر کند پرکش    نگهدارد که روزی بر من ناشاد بگشاید
در حرمان که دارد صبر دخلی در گشاد آن    کلیدش هست چون بر گشته بیداد بگشاید
گره از تار زلفش محتشم نتوان گشود اما    اگر توفیق باشد کور مادرزاد بگشاید


همچنین مشاهده کنید
سایت خبرآنلاینوبگردیسایت همشهری‌آنلاینروزنامه همدلیسایت مشرقروزنامه ابتکارسایت فراروخبرگزاری تسنیمروزنامه شهروندروزنامه اعتماد