جمعه, ۲۶ مهر, ۱۳۹۸ / 18 October, 2019
مجله ویستا

گلابی


  منوچهر مطیعی تهرانی
گلابی کام دل است و چیزی است که شما آن را به شدت دوست دارید و مدت‌ها ست به دنبالش هستید یا فکرتان را به خود مشغول نگه داشته است. هر چیز که اگر آن را به‌دست آورید خویشتن را کامروا احساس می‌کنید ممکن است در خواب شما به‌صورت گلابی شکل بگیرد. اگر دیدید گلابی سبز و رسیده و خوبی از درخت کندید و خوردید یا از ظرف میوه برداشتید و به خوردن آن پرداختید کام دل می‌یابید و به مراد می‌رسید. گلابی پول و مال و خواسته نیست بلکه لذت و کامروائی است مشروط بر آنکه لکه دار و لهیده و زرد نباشد. در خواب گلابی زرد خوب نیست چون از بیماری و رنجوری خبر می‌دهد ولی اساس تعبیر درباه‌اش فرق نمی‌کند. گلابی زرد نیز کامروائی است اما بیماری را نیز همراه دارد. اگر گلابی که می‌خورید لکه‌دار باشد عیش شما منقص می‌گردد و نقصانی در کامروائی شما پدید می‌آید. اگر فهمیده باشید در جریان امر زیان می‌کنید و دچار خسران می‌شوید.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
روزنامه خراسانروزنامه شهروندخبرگزاری مهرروزنامه سازندگیخبرگزاری ایرنا