چهارشنبه, ۱۳ فروردین, ۱۳۹۹ / 1 April, 2020

مجله ویستا

پلنگ


  منوچهر مطیعی تهرانی
هر کس به نظر ما بزرگ و قدرتمند باشد و ما برای او احترام قائل باشیم یا از او بترسیم و یا به کرم و بخشش او چشم داشته باشیم در خواب‌های ما به شکل شیر یا پلنگ ظاهر می‌شود. خیلی کسان ممکن است در این لیست قرار بگیرند از جمله پدر که به او احترام می‌گذاریم و تا کوچک هستیم از او می‌ترسیم و در نوجوانی او را از همه مردان عالم بزرگتر و مقتدرتر می‌انگاریم. وقتی پلنگ در خواب می‌بینیم خودمان بهتر می‌ توانیم بفهمیم و مشخص کنیم که چه کسی در زندگی ما چنین قدرتی دارد که به شکل پلنگ در خواب ما ظاهر می‌شود اما به طور کلی پلنگ در خواب دشمنی است که گذشت و مردانگی هم دارد و چه بسا وقتی بر ما چیره شود بدون رساندن آزار بگذرد و پی‌ کار خویش برود. اگر پلنگ در خواب دیدیم با دشمنی که به هر صورت از ما قوی‌تر است رو به ‌رو می‌شویم و خواب ما از یک برخورد نابرابر خصمانه خبر می‌دهد. اگر دیدیم که پلنگ را فراری دادیم و آن حیوان قدرتمند از ما گریخت بر چنین دشمنی پیروز می‌شویم اگر دیدیم که بر پشت پلنگ نشسته‌ایم باز نشان پیروزی و چیرگی ما است و اگر پلنگ سر به دنبال ما نهاده بود دشمن بر ما تسلط می‌یابد و خطری بزرگ تهدیدمان می‌کند. داشتن پوست پلنگ غنیمت است و خریدن پوست پلنگ تحصیل مالی است که به دست آوردن آن بیشتر از خود پول شما را خوشحال می‌کند.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
سایت خبر ورزشیسایت دیپلماسی ایرانیروزنامه سازندگیسایت رویداد 24خبرگزاری ایرناروزنامه توسعه ایرانیروزنامه ایرانروزنامه همدلیسایت ورزش سهروزنامه خراسان